Alv Logo

Systemutviklingsledelse.

Systemutviklingsledelse er ikke som tradisjonell prosjektledelse. Den viktigste erkjennelsen en prosjektleder innen systemutvikling kan gjøre seg, er å akseptere at målet ikke er klart når reisen begynner.

  Prosjektledelse i Alv

  Systemutviklingsledelse er ikke som tradisjonell prosjektledelse. Den viktigste erkjennelsen en prosjektleder innen systemutvikling kan gjøre seg, er å akseptere at målet ikke er klart når reisen begynner.

  Derfor har vi i Alv full tiltro til en smidig tilnærming, hvor vi raskt kommer i gang med utvikling og produksjonssetting av minimumsløsninger (MVP). Gjennom dette sikrer vi tilbakemeldinger fra sluttbrukere, og dermed finner de optimale løsningene for kundene våre. Det er disse tilbakemeldingene og oppdagelsene som bestemmer retningen for den videre utviklingen. Løsningene som gir høyest verdi, til lavest kost, vil prioriteres først i utviklingsløpet.

  Selv om veien til målet er uklart, må gjennomføringen likevel være strukturert. Alvs prosjektledere er PRINCE2-sertifiserte. De har også erfaring med gjennomføring av krav- og behovskartlegging. Gjennom å jobbe med å avdekke kundereiser og dermed finne utfordringene kundene våre trenger å løse, kan vi fokusere på løsningene.

  Alv er eksperter på effektiv systemutvikling, mens kundene våre er eksperter innen sine domener. Nøkkelen ligger derfor i å få disse to delene til å jobbe sammen. Gjennom å skape autonome team, som selvstendig vil jobbe med å skape de beste løsningene for kundene våre, erfarer vi at løsningene blir best mulig, raskest mulig.

  Prosjektledelse

  Prosjektledelse av systemutviklingsprosjekter er servant leadership i praksis. Prosjektlederens oppgave er å legge alt til rette, slik at produksjonshastigheten til utviklingsteamet kan være høyest mulig over tid. Nøkkelen er å greie å ha kontroll på alle deler av prosjektet, samtidig som du aksepterer at du ikke har full kontroll på sluttproduktet.

  Det viktigste en systemutviklingsleder gjør, er å enable teamet sitt. Utviklerne vet best hvordan løsninger bør implementeres, mens kunden vet hvilke problemer som trengs å løses. Prosjektlederens hovedoppgaver er å være bindeleddet mellom dette. I tillegg skal prosjektlederen selvsagt sørge for forutsigbarhet i prosjektet, slik at kunden både har oversikt og innsikt i kost, tid og kvalitet.

  PRINCE2

  Selv om prosjektledelsesfaget er i stadig utvikling, er grunnprinsippene stadig de samme. Det å ha kontroll på tid, kost og kvalitet, og skjønne sammenhengen mellom disse tre elementene, er like viktig i agile prosjekter, som de alltid har vært. Derfor er Alvs prosjektledere PRINCE2-sertifiserte og jobber etter de grunnleggende prinsippene i PRINCE2. Ut over dette, jobber Alvs prosjektledere kun i en smidig kontekst, hvor det er viktig å ta tak i de største og vanskeligste utfordringene først, og hvor verdi skapt er avgjørende for prioriteringene.

  Funksjonell arkitektur

  Oversettelsen fra forretning til IT, er et fag i seg selv. For et vellykket sluttprodukt, er det avgjørende at ikke informasjon går tapt i denne oversettelsen. Her er kunnskapen om funksjonell arkitektur, behovskartlegging og kravspesifiseringen avgjørende. I Alv har vi både spesialiserte funksjonelle arkitekter for de større utviklingsprosjektene og de kombinerte prosjektlederne og funksjonelle arkitektene, til å lede de mindre teamene.

  Autonome team

  Autonome team har vært et buzz-ord i flere år allerede. For Alv er imidlertid ikke dette noe nytt. I velfungerende team både utfyller og hjelper medlemmene hverandre. Vi tror imidlertid at det viktigste er å utnytte styrkene til hver enkelt. Derfor er vi primært opptatte at to ting i prosjektene vi gjennomfører. For det første må alle teammedlemmer ha innblikk og innsikt i hva de andre i teamet driver med, slik at de kan bidra der det trengs, når det trengs. For det andre trenger også autonome team en eller annen form for prosjektleder. Uten en prosjektleder må de andre teamlederne bruke alt for mye av sin dyrebare tid på annet enn kode, og i det lange løpet er dette verken effektivt eller nok verdigivende.

  Tjenester innenfor
  informasjonssikkerhet

  Tenker du på å kjøre i gang med et prosjekt?

  Ta kontakt med oss for å se om vi har passende konsulenter tilgjengelig.

  Blogg.

  Tilbake
  Neste